Naar aanleiding van de recente lancering van renolab, is een nieuwe editie van be.exemplary momenteel niet aan de orde. be.exemplary nodigt zijn volgers uit om de evolutie van de lopende projecten te volgen op Facebook en Instagram om er zoveel mogelijk van op te steken. Voor eventuele kandidatuurstellingen ivm duurzaam renoveren, verwijzen wij jullie door naar renolab.brussels.

beexemplary

Le projet d’habitat groupé Îlot de Spiegel, lauréat be.exemplary 2016, se situe au sein d’un intérieur d’îlot près de la place du Miroir à Jette. Une maison délabrée et des ateliers inoccupés d’une ancienne entreprise de récupération de métaux ont été remplacés par 12 unités de logement passives (rénovation et nouvelle construction). Le groupe intergénérationnel de résidents se compose d’une trentaine de personnes: personnes célibataires, familles avec et sans enfants. Les résidents partagent un espace intérieur verdoyant, une salle polyvalente, une buanderie, des stationnements vélos et un parking pour voitures. Depuis début 2023, 11 sur les 12 familles ont emménagé. Une famille est encore occupée à achever son intérieur.A quelques finitions près, les travaux de construction sont terminés. En mars, le jardin commun s’est enfin paré de vert grâce aux nombreux arbres, arbustes et plantes. Le groupe a opté pour des espèces indigènes et une gestion écologique, dans l’espoir de créer un îlot de fraicheur dans l’espace intérieur. A présent que la phase matérielle touche à sa fin, le groupe de cohousing se consacre pleinement à l’aspect social de son projet. Ils organisent des activités dans leur salle commune : du yoga, des fêtes de famille, des repas en commun… Ils prévoient de créer un site de compostage collectif, pour pouvoir transformer leurs déchets organiques en compost pour le jardin. Ils envisagent de créer une communauté énergétique, pour partager la production des panneaux photovoltaïques avec les voisins. Et ils ont participé à une réunion de quartier afin de recueillir des idées pour une demande de projet dans le cadre de « Inspirons le Quartier ».Le dimanche 14 mai dernier, l’Îlot de Spiegel a organisé sa fête d’inauguration, proposant un verre, quelques mises en bouche et de la musique live. Une centaine d’habitants des rues avoisinantes sont venus pour faire plus ample connaissance avec le projet et entre eux.Nom du projet: SpiegelAdresse: 26-28 Rue des Wallons, JetteMaitre d'ouvrage: Ilot De SpiegelArchitecte: Stekke+Fraas architectesProjet: Construction d’un habitat groupé de 12 unités en intérieur d’îlot.***Het cohousingproject( Îlot de) Spiegel, laureaat be.exemplary 2016, bevindt zich binnen een bouwblok in de buurt van het Spiegelplein in Jette. Een bouwvallige woning en leegstaande ateliers van een voormalig metaalverwerkend bedrijf werden vervangen door 12 wooneenheden in passiefbouw (renovatie en nieuwbouw). De intergenerationele bewonersgroep bestaat uit een dertigtal personen: alleenstaanden, gezinnen met en zonder kinderen. De bewoners delen een groene binnenruimte, polyvalente zaal, wasplaats, fietsenstallingen en parkeerplaatsen voor wagens. Sinds begin 2023 hebben 11 van de 12 gezinnen hun intrek genomen. Eén gezin is nog bezig met de afwerking van hun interieur.Op enkele afwerkingsdetails na zijn de bouwwerken afgerond. In maart werd de gemeenschappelijke tuin eindelijk groen dankzij vele planten, struiken en bomen. De groep koos voor inheemse soorten en een ecologisch beheer. Op die manier hopen ze van het binnengebied een koelte-eiland te maken. Nu de materiële fase bijna afgewerkt is, bouwt de cohousinggroep volop aan het sociale aspect van hun project. Ze organiseren activiteiten in hun gemeenschappelijke zaal: yoga, familiefeestjes, samen eten... Ze maken plannen voor een collectieve compostsite zodat ze hun organisch afval kunnen verwerken tot compost voor de tuin. Ze denken na over een energiegemeenschap om de productie van de zonnepanelen met de buren te delen. En ze namen deel aan een buurtvergadering om ideeën te verzamelen voor een projectaanvraag binnen het kader van 'Vooruit met de wijk'.Op zondag 14 mei organiseerde Îlot de Spiegel haar inauguratiefeest met een hapje, een drankje en live muziek. Een honderdtal buren uit de omliggende straten kwamen met het project en met elkaar kennismaken.Naam van het project: SpiegelAdres: Walenstraat 26-28, JetteBouwheer: Ilot De SpiegelArchitect: Stekke+Fraas architectenProject: Realisatie van een groepswoning met 10 tot 12 wooneenheden binnen een bouwblok. #architectuurinbrussel #architecturebruxelles #batimentsexemplaires #beexemplary #voorbeeldgebouwen #brusselsarchitecture ... See MoreSee Less

13/06/23  ·  

View on Facebook

Klik op het facebook-logo voor de Nederlandstalige tekst

be.exemplary is een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren en belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

4 uitdagingen :  architectuur en stedenbouw, milieu, sociaal et kringloopeconomie.
Subsidie 2019 van € 150/m² tot € 250/m², maximum 325.000 euro per openbaar project, 475.000 euro per particulier project.

Kandidaten : alle bouwheren en ontwerpers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een jury beoordeelt het voorbeeldkarakter van de projecten.

Werking

De kandidaten voor een subsidie dienen hun kandiatuur in voor de zomervakantie.
Het bevat een technische nota die de houding van het project met betrekking tot de 4 uitdagingen verklaart.
Na een grondige analyse komt de jury, bestaande uit partners en experts, in het najaar bijeen om de laureaten aan te wijzen.

De laureaten worden geselecteerd in december.

Laureaten

Laureaten 2019 : 16 laureaten voor een globaal budget van 3.000.000 €.

Laureaten 2018 : 9 laureaten voor een globaal budget van 2.160.000 €.

Laureaten 2017 : 7 laureaten voor een globaal budget van 2.200.000 €.

Laureaten 2016 : 10 laureaten voor een globaal budget van 2.400.000 €.

16

laureaten 2019:

Overzichtskaart van alle laureaten (2016-2019)

Partners

logo urban

Jury

Een vertegenwordiger van urban.brussels

Een vertegenwordiger van Brussel Leefmilieu

De bouwmeester

4 externe experten

Waarnemers : 2 vertegenwoordigers van de bevoegde Ministers , Homegrade

TOP